مجوز خروج از کشور اربعین برای سربازان

طریقه أخذ مجوز خروج از کشور در ایام اربعین برای طلاب مشغول به خدمت سربازی

🔸 سرباز طلبه‌هایی که در نهادهای غیر نظامی خدمت می‌کنند؛

ابتدا در سامانه سماح ثبت نام کرده و بعد از تأیید نهایی و دریافت پیامک قطعی، می‌توانند از کد پیگیری ارسالی پرینت گرفته و به همراه نامه موافقت نهاد به کار گیرنده به حفاظت تیپ امام صادق (ع) جهت انجام مراحل بعدی مراجعه کنند.

🔸سرباز طلبه‌هایی که در نهادهای نظامی خدمت می‌کنند؛

به بخش حفاظت نهاد بکار گیرنده مراجعه و نسبت به أخذ خروجی اقدام نمایند.

Scroll تا Top