آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید)

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید)

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید) مشخصات کتاب سرشناسه : شهیدثانی، زین الدین بن علی، 911 – 965ق. عنوان و نام پدیدآور : آداب تعلیم و تعلم در اسلام / از شهید ثانی ؛ نگارش محمدباقر حجتی. مشخصات نشر : تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1364. مشخصات ظاهری : 771 ص. …

آداب تعلیم و تعلم در اسلام (ترجمه منیه المرید) ادامه »