اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه

اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه

اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه اشاره سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 – عنوان و نام پدیدآور : اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه/ تالیف جعفر السبحانی. مشخصات نشر : قم : جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، 1426ق.= 1384. مشخصات ظاهری : 272 ص. موضوع : حدیث — …

اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه ادامه »