برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی 1401

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱ تذكرات: ۱. مطابق ضوابط امتحانات تجدیدی و ارتقایی از تمامی دروس نیمسال اول و دوم برگزار خواهد شد. ۲. امتحان دروس فقه و اصول (مکاسب، رسائل و کفایه) كه با علامت ستاره(*) مشخص‌شده‌اند، از محدوده طرح جديد می‌باشد. ۳. در صورت عدم تأیید …

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی 1401 ادامه »