منطق – الکبری فی المنطق

منطق – الکبری فی المنطق

بدان که دانستن حقایق اشیاء موجوده در خارج چون انسان و فرس ومانند آن و تمیز کردن میان اجناس وفصول آنها ومیان اعراض عامّه وخاصّه آنها در غایت اشکال است وامّا دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیّه وتمیز کردن میان اجناس واعراض عامّه ومیان فصول و [شماره صفحه واقعی : 13] ص: 1980 خواصّ آنها آسان است …

منطق – الکبری فی المنطق ادامه »