آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق)

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق)

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق) مشخصات کتاب عنوان و نام پدیدآور: آشنائی با علوم اسلامی/ مرتضی مطهری، 1298 – 1358. مشخصات نشر: قم : صدرا، 1371 – 1376. مشخصات ظاهری: 197 ص. موضوع : منطق موضوع : فلسفه رده بندی کنگره : BBR14/م6آ5 1371 رده بندی دیویی : 189/1 شماره کتابشناسی ملی : …

آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (منطق) ادامه »