تاریخ – چکیده تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

تاریخ – چکیده تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

مشخصات کتاب سرشناسه : آیتی محمدابراهیم 1343 – 1294 عنوان و نام پدیدآور : چکیده تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم / تالیف محمدابراهیم آیتی به کوشش ابوالقاسم گرجی تلخیص جعفر شریعتمداری مشخصات نشر : تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). مشخصات ظاهری : 244 ص رده …

تاریخ – چکیده تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه »