نعمت و قدرت زبان و گناهان آن

نعمت و قدرت زبان و گناهان آن

نویسنده: مرحوم آیت الله مهدوی کنی ره لسان عاقل پشت قلب او است، قلب یعنی مرکز تفکّر، مرکز عقل و تعقّل و اندیشه، قلب اوّل کار کند بعد صحبت بکند پس صحبت را کنترل کردند و سکوت و صمت را مقدّم داشتند، از روایات و آیات و ادعیه و دعاهایی هم که حتّی است بحث …

نعمت و قدرت زبان و گناهان آن ادامه »